Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez "Sprzedającego" pod adresem: www.kbkominki.com.

2. "Sprzedającym" jest firma KB KOMINKI inż. Piotr Wogralik, 65-231 Zielona Góra, ul. H. Siemiradzkiego 12, NIP: 973-03-91-791, Regon: 080570175.

3. Kontakt ze "Sprzedającym" można uzyskać pod numerem telefonicznym: 794 969 447 oraz pod adresem e-mail: biuro@kbkominki.com .

4. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

5. Złożenie zamówienia w sklepie www.kbkominki.com oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6. "Klient" składający zamówienie: osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.kbkominki.com.

7. "Przedmiot transakcji" - towary wymienione w sklepie internetowym znajdujące się na stronie www.kbkominki.com.

8. Złożenie zamówienia "klient" może dokonać wyłącznie drogą e-mailową pod adresem: biuro@kbkominki.com podając: 1. Imię i Nazwisko (lub pełna nazwa firmy), pełny adres (miejscowość i kod pocztowy, ulica i numer nieruchomości, telefon kontaktowy), numer NIP (dotyczy firm i jednostek organizacyjnych); 2. Dane adresowe do wysyłki towaru (jeśli są inne niż w/w adres); 3. Przedmiot transakcji.

9. Złożenie zamówienia jest skuteczne, gdy "klient" prawidłowo poda wszystkie dane wymienione w punkcie 8 niniejszego regulaminu. W przypadku niekompletnych danych "sprzedawca" skontaktuje się z "klientem" telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania danych. Jeśli kontakt z "klientem" nie będzie możliwy, "sprzedający" ma prawo do anulowania zamówienia.

10. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.kbkominki.com są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

11. Koszt dostarczenia przesyłki wyceniany jest indywidualnie i zależy od wagi i gabarytów zakupionego towaru.

12. Płatności za zamówiony towar "klient" może dokonać przelewem na konto bankowe naszej firmy lub za pobraniem (płatność przy odbiorze towaru).

13. "Sprzedający" potwierdza za pomocą poczty e-mail wpłynięcie zamówienia w ciągu maksymalnie 48 godzin. Czas ten może zostać wydłużony, gdy wypada on w dni uznawane za wolne od pracy (niedziele i święta).

14. Terminy realizacji zamówienia towarów będących na naszym stanie magazynowym wynoszą od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku towarów wymagających zamówienia termin ten może zostać wydłużony. Każdorazowo "klient" zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

15. Każdy zakup dokonany w sklepie internetowym www.kbkominki.com będzie potwierdzony paragonem lub fakturą sprzedaży dostarczoną wraz z towarem lub wysłanym do klienta listem pocztowym.

16. W przypadku zamówienia towaru nie będącego na naszym stanie magazynowym i niedostępnego u naszych dostawców zamówienie może nie zostać zrealizowane. W takim wypadku "klient" zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty e-mail w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

17. "Klient" może odwołać zamówienie wyłącznie za pomocą poczty e-mail.

18. W chwili odbioru towaru "klient" jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzeń "klient" zobowiązany jest w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i podpisany przez kuriera oraz niezwłocznie powiadomić "sprzedającego" o zaistniałej sytuacji. W innych sytuacjach reklamacje nie będą uznawane.

19. "Kupujący", który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. Ustaw nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: biuro@kbkominki.com .

20. W przypadku zwrotu towaru, "klient" ponosi koszty dostarczenia towaru do "sprzedającego".

21. W przypadku ewentualnych reklamacji towaru "klient" powinien skontaktować się ze "sprzedającym" za pomocą poczty e-mail. Zgłaszając reklamację należy podać: Imię i Nazwisko lub nazwę firmy, nr dokumentu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

22. Składając zamówienie w sklepie internetowym kbkominki.com, "klient" wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody "klienta" na ich podanie.

"Sprzedający" zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą "kupujący" wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane te mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę towarów do "klienta". "Klienci" mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

23. "Sprzedający" zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

25. "Sprzedający" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.